•   Bangkok, Thailand
 •   info@tpplandandhouse.com

092-228-7979 ,  096-465-9396

header

บริการของเรา

รับฝากขายบ้านและที่ดิน การซื้อบ้านและที่ดิน

บริษัท ที.พี.พี. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีหน้าที่เป็น ตัวแทนรับฝากขาย- ซื้อ บ้านและที่ดิน เสนอบริการ รับฝากขายบ้านและที่ดินฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆก่อนจนกว่าขายได้จึงรับค่าคอมมิชชั่น 3%ของราคาขายจริง  เพื่อให้เจ้าของทรัพย์ ขาย ได้เร็วขึ้น
 • ขายบ้านให้ได้เหมาะสมกับราคาตลาด
 • บริการทั้งผู้ฝากขายบ้านและ ผู้ซื้อบ้านให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง
 • ท่านสามารถฝากขายบ้านและที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดล่วงหน้าทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดทั้งหมด
 • บริการตรวจสอบสภาพบ้านและที่ดินแนะนำตั้งราคา ขายบ้านและที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพตลาดโดยตัวแทนรับฝากขายบ้าน และที่ดินที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ อย่างแท้จริง
 • บริการถ่ายรูปบ้านและที่ดิน อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
 • ติดป้ายขายที่หน้า บ้าน และที่ดิน และติดป้ายรายทางบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องจนขายทรัพย์นั้นได้
 • ลงโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ
 • มีรายละเอียดและรูปภาพ บ้านและที่ดิน ในเวปไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • นำผู้สนใจซื้อเข้าชมบ้าน และที่ดิน ด้วยตนเอง
 • ให้คำแนะนำและจัดหาสินเชื่อให้ผู้สนใจซื้อบ้านและที่ดินมีผลให้บ้านและที่ดินขายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 • รายงานการขายให้เจ้าของบ้านและที่ดินทราบเป็นระยะ
 • เป็นคนกลางเจรจาต่อรองราคาขายที่เหมาะสม และยุติธรรมกันทั้งสองฝ่าย
 • จัดเตรียมสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คิดคำนวณค่าธรรมเนียมโอน ภาษี และอื่นๆให้ถูกต้องแม่นยำ
 • อำนวยความสะดวกและรวดเร็วทุกขั้นตอน ณ สำนักงานที่ดิน ในวันโอนกรรมสิทธิ์
 • โอนมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ โทรศัพท์หลังจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ บ้าน และที่ดินแล้ว

ผู้ขาย

ผลประโยชน์ของการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

 • มีนายหน้ามืออาชีพ รับผิดชอบการขาย ให้รายละเอียด และ นัดหมายพาลูกค้าชมทรัพย์สิน ไม่เหมือนกับการฝากปากเปล่าไม่มีนายหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาให้ท่าน
 • ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาในสัญญา 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยทำการตลาดด้วยสื่อที่มีประสิทธิภาพฟรี ซึ่งทำให้การซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 • ทรัพย์ที่เซ็นต์สัญญา แต่งตั้งตัวแทน  จะถูกนำเสนอขายให้กับลูกค้าก่อนทรัพย์ที่ไม่มีการแต่งตั้งเซ็นต์สัญญา
 • มีที่ปรึกษาทำงานแทนท่านและให้คำปรึกษา ในเรื่องการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
 • คำนวณค่าภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • ช่วยวิเคราะห์เครดิตผู้ซื้อเบื้องต้น ตลอดจนช่วยจัดการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆให้ผู้ซื้อ
 • จัดเตรียมเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายและวางมัดจำ อำนวยความสะดวกประสานงานกับกรมที่ดินในการโอนกรรมสิทธิ์
 • มีการรายงานความคืบหน้าของการทำตลาดและผลตอบกลับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 • ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ/ฉ้อโกง

***ข้อได้เปรียบเหล่านี้ จะทำให้ท่านขายทรัพย์สินได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพกว่าการบอกปากต่อปาก***

ผู้ซื้อ

ประโยชน์ที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา

 • ท่านจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านในการหาข้อมูลเพื่อซื้อที่ดิน บ้านมือสองและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพียงคลิ๊กwww.tpp.co.th ที่ได้แยกการค้นหาตามประเภทบ้านมือสอง, ทำเลบ้านมือสอง, ช่วงราคา และมีรูปภาพจริงของบ้าน และที่ดินประกอบการพิจารณา ซื้อ
 • ไม่บวกราคาเพิ่มเป็นหลักการที่บริษัทฯยึดปฏิบัติมาตลอดการทำธุรกิจตัวแทนรับฝากขายบ้านและที่ดิน ทุกรายการเป็นราคาที่เจ้าของบ้านและที่ดินต้องการเสนอขายบริษัทฯมิได้เพิ่มราคาขายเพื่อให้ได้ส่วนต่างผลตอบแทนที่ได้รับจากผู้ฝากขายบ้านและที่ดินจากการขายบ้านและที่ดินรายการนั้นได้คือร้อยละ 3 ของราคาบ้านและที่ดินที่ขายได้จริงเท่านั้น
 • นัดชมบ้านและที่ดินได้ทุกวัน (นัดล่วงหน้า 1 วัน)
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นเรื่องหลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อและประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านและที่ดิน
 • เจรจาต่อรองราคาบ้านและที่ดินตามราคาที่ท่านสนใจซื้อ
 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิเจ้าของบ้าน และที่ดินแทนท่าน
 • ตรวจสอบสภาพบ้านและที่ดินก่อนนำเสนอขายทุกรายการ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการเซ็นต์สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย

กรุณาแจ้งรายละเอียดบ้าน และที่ดินที่ต้องการฝากขาย กำหนดวันเวลานัดสำรวจ ประเมินราคา ถ่ายรูปบ้าน และที่ดิน เจ้าของกรรมสิทธิ์เซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายบ้านและที่ดินโดยใช้เอกสารประกอบสัญญาคือ
 1. สำเนาโฉนดทรัพย์สินเท่าตัวจริง ทุกหน้าที่ต้องการฝากขาย
 2. สำเนาสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
 3. หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างอาคารเอง)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ฝากขายบ้านและที่ดินสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ฝากขายบ้านและที่ดิน 

ขั้นตอนการฝากขาย

กำหนดวันและเวลา

เพื่อเข้าไปทำการประเมินราคาและทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการลงโฆษณาทางสื่อต่างๆ 

เตรียมสำเนาโฉนด

ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า และหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามีเพื่อใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และตรวจสอบราคาประเมินในเบื้องต้น 

บริษัทฯ จะคิดค่าบริการ 3%

จากราคาที่ตกลงซื้อขายจริง (หรือขั้นต่ำ 30,000 บาทในกรณีที่ทรัพย์สินราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท) โดยบริษัทฯจะรับค่าบริการก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ในระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการขายให้ท่านนั้นท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)
** ฝากขายที่นี่ท่านได้รับสัญญาที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ **
รับฝากขายบ้าน-ที่ดิน ทุกประเภท     ฟรีค่าการตลาด-โฆษณา     โดยทีมงานมือโปร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงาน , การบริการรวดเร็วผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์    โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑลสบายใจเมื่อฝากขายกับเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเรื่องการขายบ้าน การรับฝากขายบ้าน-ที่ดิน ทุกขั้นตอนต้องสร้างมาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการบริการเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ถูกต้อง ชัดเจน   โดยมีบทสรุป คือ     การปิดการขายได้เร็ว   โดยสร้างความพึงพอใจให้เกิดทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย   โดยทางเราจะบริการแทนท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • เจ้าของบ้าน   ไม่ต้องเสียเวลาคิดวิธีการทำการตลาด หรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด ซึ่งไม่คุ้มค่าใช้ในแง่ของการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ทางเราจะดำเนินการส่งเสริมการขายให้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยไม่ได้เก็บเงินค่าบริการการฝากขายเลย จนกว่าจะขายได้ และจะเรียกเก็บเฉพาะค่าคอมมิชั่น 3% จากราคาที่ขายได้จริง จ่าย ณ วันโอนที่กรมที่ดินเท่านั้น
 • ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลจริงเกี่ยวกับการ ซื้อ-ขายในปัจจุบันซึ่งมีผลอย่างมากในการปิดการขายอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งตัวแทนจะมีความชำนาญโดยอาชีพที่ดีกว่า
 • ไม่ต้องเสียเวลาให้ข้อมูลรายละเอียดบ้านรับโทรศัพท์ผู้สนใจซื้อ,และหรือตัวแทนขายทั่วไปหรืออาจจะจากบริษัทประเมิน 

 • ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดบ้านหรือนัดหมายผู้สนใจขอชมบ้านซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องนัดสักกี่รายจึงจะปิดการขายได้  (ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทาง และค่าน้ำมัน)  ไม่ต้องหงุดหงิด กับคำติของผู้ชมบ้าน
 • ไม่ต้องเสียความรู้สึก หรือตั้งความหวังกับผู้ซื้อมากเกินไป ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่มีเงินสดอาจจะมีปัญหาเรื่องการยื่นกู้ธนาคาร การเตรียมเงินก่อนวันโอนอาจจะทำให้โอนไม่ได้ตามกำหนด หรือโอนไม่ได้เลย   ฉะนั้นทางเราจะทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่สามารถซื้อได้จริงๆ โดยการวิเคราะห์เครดิตให้กับทางผู้ซื้อก่อนว่าสามารถซื้อได้หรือไม่  (ไม่เสียเวลาทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย) หากสามารถซื้อได้ก็จะดำเนินการ ช่วยผู้ซื้อในเรื่องการยื่นกู้ธนาคาร   เพื่อให้ทุกอย่างรวดเร็วไม่มีปัญหา และสามารถกำหนดวันโอนได้แน่นอน
 • ได้รับความปลอดภัยในระดับหนึ่ง  จากมิชฉาชีพ ที่แอบแฝงมาดูบ้าน เฉพาะบ้านที่มีคนอยู่ และมีทรัพย์สินมีค่าอยู่ในบ้าน
 • ไม่ต้องกังวล และไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการทำนิติกรรม การวางมัดจำ การช่วยในเรื่องคิดค่าใช้จ่ายในการโอน อาทิ ค่าธรรมเนียม ภาษีรายได้ อากรแสตมป์ และหรือภาษีธุระกิจเฉพาะ และช่วยประสานงานการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ตลอดจนการเตรียมเอกสารการโอนไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้กับทางผู้ซื้อ โดยทางเราจะช่วยประสานงานให้อย่างถูกต้อง รัดกุม ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย
เหล่านี้คือประเด็นหลักในการทำงานของเราซึ่งในการทำงานจริงๆรายละเอียดจะมีมากกว่าขึ้นอยู่กับรายการอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีไป
ซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะขายบ้าน และไม่ต้องการความยุ่งยาก และเสียเวลา คุณจะได้รับความคุ้มค่าที่หาไม่ได้จากมืออาชีพที่ทำอาชีพนี้โดยตรงโดยยึดหลักการทำงานที่เป็นระบบมีแบบแผนตามจุดประสงค์ ที่เน้นการขายให้เร็วที่สุดในราคาที่ผู้ซื้อ และผู้ขายพอใจเพียงโทรศัพท์มาหาเราเรายินดีไปพบคุณ